طرح تربیت حافظان قرآن در 13مدرسه شهرستان اجرا می شود