رشد اقتصادی منفی سبب ناتمام ماندن 2900 طرح در کشور شد