نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در بوشهر گشایش یافت