اروپا به دنبال فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات سازش است