وزیر ارتباطات: همت دولت بر کاهش فشار اقتصادی بر مردم است