تجهيز دستگاه‌هاي بوجاري و توليد بذور کشاورزي به فن آوري هاي نوين