تعزیرات حکومتی در گذشته نقش کمرنگی ایفا کرده است/ایجاد پایگاه‌های پراکنده گشت سیار در مراکز بزرگ