اتاق‌های فکر نیازمند افرادی به دور از دغدغه سیاسی است‌