اعرافی: آل سعود به تفکر خشونت مذهبی در جهان دامن می زند