فرماندار شاهرود: همکاری کشاورزان در مدیریت مصرف آب ضروری است