خرمگاه: بازیکنان نفت اهمیت بازی امشب را درک کرده بودند