پاسخ خادم به شایعه مخالفت وزارت ورزش با واگذاری پرسپولیس به هدایتی