زحمات بازیکنان تیم را کامل کردم/ هنوز کارمان تمام نشده است