وزیر بهداشت با همتایان تایلندی و الجزایری خود دیدار کرد