خرمگاه: تیم جوان، تبعات دارد/ فرصتهای گل را از دست دادیم تا در بازی برگشت کارمان سخت شود