نگاه کاربردی و کیفی به تحصیلات دانشگاهی یک ضرورت اجتماعی است