وزیر ارتباطات تاکید کرد: اختلال شبکه‌های اجتماعی به وزارت ICT مربوط نیست