تقدیر مالک باشگاه ملوان از کریمی/ فیروز از انزلی می‌رود