خادم: خصوصی‌سازی به عنوان یک الگو در جامعه ورزش مطرح شود