45 درصد تصادفات شهرستان نیکشهر در جاده های روستایی اتفاق می افتد