حاج محمدی: برد الاهلی تقدیم تماشاگرانی که به حمایت نفت آمدند