پرداخت یک میلیارد ریال برای طرح آتیه ایتام در مازندران