بازی با افکار عمومی به چه قیمتی؟/ پای انتخابات در میان است؟