مدیرکل صدا و سیمای یزد: انتقاد رسانه ها برای مدیران فرصت است