منصوریان: فکر می کردیم 150 هزار نفر در ورزشگاه هستند