بیرانوند: منصوریان برای بازیکنان نفت یک کاپیتان است نه سرمربی