نمایشگاهی از کتاب های «محمد گذرآبادی» در انزلی دایر شد