شیب کاهش باروری در ایران شدیدتر از میانگین جهانی/ ۱۴.۴ درصد زوجین بدون فرزند/نگرانی برخی نسبت به افزا