دشمنان توان کوچکترین سوءقصدی به کشور را ندارند/دولت نگاه تبعیض‌آلود به فعالیت جناح‌های سیاسی ندارد