اوباما:خشکسالي ناآرامي هاي اوليه در سوريه را افزايش ...