اعتماد سازی مهم ترین راه همدلی و همزبانی دولت و ملت است