باید با گل‌های بیشتری بازی را می‎بردیم/ پاداش می‌دهیم