اعلام جزئیات تازه درباره خبر «سفر هیأت طالبان» به ایران