نفت1-0 الاهلی / زردپوشان به روحیه مثبت به عربستان می روند