گروس:باختن با يک گل بهتر از شکست با تعداد گل‌هاي بيشتر بود