حضرت آیت الله نوری همدانی: مادی گرایی و دوری از ...