جشنواره گل و گلاب ده ها شهروند را به پارک خانواده کرج کشاند