طرح سلامت معنوی بزودی در بیمارستان های کشور اجرا می شود/جزئیات