فرهنگ گفتگو و احترام به حق انتخاب مردم در جامعه نهادینه شود