گروس: راضی نیستم اما نتایج بدتر از یک بر صفر هم وجود دارد