السومه: می توانیم در بازی برگشت جبران کنیم | تنها یک نیمه از مسابقه ما و نفت تمام شده