شب شعر «سردار شهید حسین قجه‌ای» فاتح خرمشهر برگزار شد