لاهوتی اشکوری:هدف اصلی ساختمان آیتی افزایش ثروت در جامعه است