دنیای اسلام باید فکر انقلابی و متعادل را فراهم کند