نفت ایران ١ – ٠ الاهلی؛ ایران در آستانه یک جشن ملی قرار گرفت