آزادسازی مرتفعات و تپه‌های راهبردی جدید در القلمون