بهترين بازيکن ديدار نفت و الاهلي از تيم مهمان انتخاب شد