پاسخ حضرت آیت الله فیاض به پرسشی درباره ازدواج موقت ...