شرکت‌ها زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای خارجی را فراهم کنند