خادم:حوادث ورزشگاه تبریز اتفاقی نیست/ وزارت ورزش دخالتی درواگذاری سرخ آبی ها ندارد